Přihláška

Zájemci o členství v T. J. Sokol Rakovník

Vyplňte formulář a odešlete jej tlačítkem "Odeslat"

Oddíl:
Příjmení:
Jméno:
Narozen:
Bydliště:
Číslo členského průkazu:
Rodné číslo:
Členství v dalších oddílech T. J.:
Mobil:
E-mail:
Datum přihlášky:
Členský průkaz vystaven dne:
Zavazuji se řádně plnit povinnosti člena T. J. Sokol a dodržovat stanovy ČOS. Souhlasím s tím, aby pro potřeby spolkové evidence a výkaznictví ČOS a jejich organizačních jednotek, jim byla poskytnuta moje osobní data uvedená v této přihlášce. Souhlasím s pořizováním fotografií, audio a videozáznamů z akcí pořádaných T. J. Sokol a jejich zveřejněním v rámci propagace T. J. Sokol v tisku a na webových stránkách.

Také is zde můžete stáhnout papírovou přihlášku, tu vytisknout, vyplnit a předat na cvičební hodině, nebo zaslat elektronicky na info@sokolrakovnik.cz

POZNÁMKA:

údaje : oddíl, číslo členského průkazu, členství v dalších oddílech a datum vystavení průkazu vyplní tělocvičná jednota

Odkazy:

SOKOL-ČOS

SOKOL

Župa Budečská

Lokša PrePress

5667159